2011 Tri Kamloops2015 Victoria 70.3Km2014 Whistler2011 Polarthon2016 Polarthon2017 Polarthon